Matematický seminář

1. ročník a kvinta - cvičení z matematiky

Název   Barevná verze
01 Grafické řešení rovnice a nerovnice01_mac.zip
02 Grafické řešení soustava rovnic a nerovnic02_mac.zip
03 Grafické řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou03_mac.zip
04 Grafické řešení kvadratické nerovnice04_mac.zip
05 Kružnice a tečna05_mac.zip
06 Středový a obvodový úhel06_mac.zip
07 Jednoduché konstrukce v GeoGebře07_mac.zip
08 Základní množiny bodů dané vlastnosti08_mac.zip
09 Množiny vrcholů úhlu09_mac.zip
10 Konstrukce trojúhelníku10_mac.zip
11 Konstrukce čtyřúhelníku11_mac.zip
12 Konstrukce kružnic12_mac.zip

2. ročník a sexta - seminář z matematiky

Název   Barevná verze
01 Osová souměrnost01_mas2.zip
02 Středová souměrnost02_mas2.zip
03 Posunutí03_mas2.zip
04 Otočení04_mas2.zip
05 Konstrukční využití shodných zobrazení05_mas2.zip
06 Kontrolní práce
07 Stejnolehlost07_mas2.zip
08 Konstrukční využití stejnolehlosti08_mas2.zip
09 Konstrukční využití podobných zobrazení09_mas2.zip
10 Kontrolní práce
11 Grafy funkcí určené rovnicí11_mas2.zip
12 Lineární funkce12_mas2.zip
13 Lineární funkce s absolutními hodnotami13_mas2.zip
14 Kvadratické funkce14_mas2.zip
15 Kvadratická funkce s absolutními hodnotami15_mas2.zip
16 Lineární lomená funkce16_mas2.zip
17 Kontrolní práce
18 Mocninné funkce18_mas2.zip
19 Mocniny s racionálním exponentem19_mas2.zip
20 Exponenciální funkce a nerovnice20_mas2.zip
21 Exponenciální rovnice21_mas2.zip
22 Logaritmické funkce22_mas2.zip
23 Logaritmické rovnice a nerovnice23_mas2.zip
24 Kontrolní práce
25 Funkce sinus a cosinus25_mas2.zip
26 Funkce tangens a kotangens26_mas2.zip
27 Grafy goniometrických funkcí27_mas2.zip
28 Goniometrické rovnice a nerovnice28_mas2.zip
29 Kontrolní práce29_mas2.zip
30 Řešení pravoúhlého trojúhelníka30_mas2.zip
31 Řešení obecného trojúhelníka31_mas2.zip
32 Praktické úlohy z trigonometrie32_mas2.zip
33 Kontrolní práce

3. ročník a septima - seminář ze matematiky

Komplexní čísla
Název  Barevná verze
1.01 Zavedení komplexních čísel1_01_mas3.zip
1.02 Operace s komplexními čísly I. část1_02_mas3.zip
1.03 Operace s komplexními čísly II. část1_03_mas3.zip
1.04 Rovnice řešené v oboru komplexních čísel1_04_mas3.zip
1.05 Komplexní čísla jako body Gaussovy roviny1_05_mas3.zip
1.06 Zavedení goniometrického tvaru komplexního čísla1_06_mas3.zip
1.07 Násobení a dělení komplexních číselv gon. tvaru1_07_mas3.zip
1.08 Moivreova věta1_08_mas3.zip
1.09 Binomická rovnice1_09_mas3.zip
1.10 Kvadratické rovnice1_10_mas3.zip
1.11 Procvičovací pracovní list I. (kapitola (1. – 3.)1_11_mas3.zip
1.12 Procvičovací pracovní list II. (kapitola 4. - 8.)1_12_mas3.zip
1.13 Procvičovací pracovní list III. (kapitola 4., 8.-10.)1_13_mas3.zip
Analytická geometrie v prostoru
Název  Barevná verze
2.01 Bod a vektor v prostoru2_01_mas3.zip
2.02 Lineární kobinace vektorů2_02_mas3.zip
2.03 Vektorový a smíšený součin2_03_mas3.zip
2.04 Rovnice přímky2_04_mas3.zip
2.05 Rovnice roviny2_05_mas3.zip
2.06 Vzájemná poloha přímek (odchylka, průsečík)2_06_mas3.zip
2.07 Vzájemná poloha přímky a roviny (odchylka, průsečík)2_07_mas3.zip
2.08 Vzájemná poloha dvou rovin (odchylka, průsečnice)2_08_mas3.zip
2.09 Vzájmená poloha tří rovin2_09_mas3.zip
2.10 Metrické úlohy v prostoru 2_10_mas3.zip
2.11 Souměrnost v prostoru2_11_mas3.zip

4. ročník a oktáva - seminář z matematiky

Název  Barevná verze
01 Opakování řešení rovnic a úprava výrazů pomocí programu DERIVE 601_mas4.zip
02 Vlastnosti funkce, složená funkce02_mas4.zip
03 Spojitost funkce 03_mas4.zip
04 Limita funkce v bodě 04_mas4.zip
05 Limita funkce v nevlastním bodě05_mas4.zip
06 Asymptoty funkce06_mas4.zip
07 Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam07_mas4.zip
08 Derivační vzorce a pravidla08_mas4.zip
09 Derivace složené funkce09_mas4.zip
10 Užití první derivace10_mas4.zip
11 Monotonie funkce11_mas4.zip
12 Konvexnost, konkávnost funkce 12_mas4.zip
13 Průběh funkce13_mas4.zip
13_mas4_homework.zip
14 Hledání extrémů v praktických úlohách14_mas4.zip
15 Primitivní funkce15_mas4.zip
16 Neurčitý integrál – metody výpočtu16_mas4.zip
17 Určitý integrál17_mas4.zip
18 Obsah plochy ohraničené křivkami18_mas4.zip
19 Objemy rotačních těles19_mas4.zip
20 Obsah ploch – procvičování20_mas4.zip