Kritéria hodnocení PP a ÚZ

Při hodnocení profilové části MZ (písemné práce i ústní zkoušky) se u žáka s uzpůsobením MZ zohledňují symptomy uvedené v doporučení vystaveném ŠPZ (školního poradenského zařízení). Žák je se způsobem úpravy hodnocení prokazatelně seznámen a zápis o úpravách hodnocení společně s doporučením ŠPZ je součástí kritérií hodnocení profilové části MZ daného žáka.