Erasmus

Erasmus+ je program Evropské unie, který podporuje vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Program poskytuje finanční prostředky pro mobility studentů, pedagogů, zaměstnanců a dalších lidí v oblasti vzdělávání a mládeže. Cílem programu Erasmus+ je zlepšit kvalitu vzdělávání a odborné přípravy, podpořit mezinárodní spolupráci a rozvoj dovedností a kompetencí. Program Erasmus+ zahrnuje také projekty spolupráce a strategické partnerství mezi organizacemi v oblasti vzdělávání a mládeže v Evropě. Naše škola získala Akreditaci Erasmus+ v roce 2022 a bude v něm pokračovat až do roku 2027, kdy požádáme o prodloužení akreditace.

Skupinové mobility v rámci programu Erasmus+ jsou mobility, které umožňují skupině lidí z jedné organizace nebo z více organizací v různých zemích Evropské unie (EU) účastnit se společného projektu, například studijního nebo výzkumného projektu, praxe nebo tréninkového kurzu. Skupinové mobility mohou být realizovány v rámci programu Klíčová akce 1 (KA1) – Mobility jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, nebo v rámci programu Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
Skupinové mobility mají několik výhod, jako například:

  • možnost společného učení a získání nových zkušeností v mezinárodním prostředí,
  • možnost výměny know-how a osvojení si nových technik a postupů,
  • větší motivace k účasti na projektu a sdílení zážitků s ostatními účastníky,
  • možnost vytvoření mezinárodní sítě kontaktů a spolupracovníků.

Skupinové mobility jsou financovány z rozpočtu programu Erasmus+ a účastníci obdrží finanční podporu na krytí nákladů spojených s pobytem v zahraničí, jako jsou cestovní náklady, ubytování, strava a další nezbytné náklady.

Naše Strategie Erasmus+ 2022/2025 obsahuje tyto cíle:

  1. zavádění inovativních metod do výuky – zaměření na badatelskou výuku, zážitkovou pedagogiku, metoda CLIL;
  2. tolerance a respekt k rozmanitosti – výchova k evropanství;
  3. podpora využití ICT ve výuce – zlepšení digitální gramotnosti žáků i pedagogických pracovníků;
  4. budování vztahu k životnímu prostředí;
  5. zlepšení jazykových dovedností žáků i pedagogických pracovníků.

V letech 2022 – 2023 předpokládáme účast 30 studentů a 6 učitelů na skupinových mobilitách studentů, dále 3 učitelů na aktivitě stínování a také uskutečníme 3 přípravné návštěvy na partnerských školách.

Partnerské školy: