Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Připojení do EDUROAM

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137


Hlav­ní myš­len­kou toho­to pro­jek­tu je transpa­rent­ní pou­ží­vá­ní pro­po­je­ných sítí v rám­ci TERENA mobi­li­ty TF. Síť edu­ro­am si kla­de za cíl při­po­je­ní stu­den­tů k inter­ne­tu nezá­vis­le na jejich aktu­ál­ní pozi­ci. V pra­xi to vypa­dá tak, že pokud jste v dosa­hu něja­ké WiFi sítě spa­da­jí­cí pod edu­ro­am (a to ne jen ten čes­ký), tak se může­te při­po­jit a při­hlá­sit hes­lem od své domov­ské orga­ni­za­ce.

Přihlášení studentů a učitelů naší školy k síti EDUROAM:

Jste-li uči­te­lem či stu­den­tem naší ško­ly, pro při­po­je­ní k síti edu­ro­am uží­vej­te při­hla­šo­va­cí úda­je v násle­du­jí­cí for­mě:

Pří­klad: Jestli­že se běž­ně do škol­ní sítě při­hla­šu­je­te s uži­va­tel­ským jmé­nem novakfr a hes­lem TghZLOV4KwSn3HvP, do sítě edu­ro­am se při­hlá­sí­te jako uži­va­tel novakf@gympt.cz a pou­ži­je­te stej­né hes­lo.

Pro při­hlá­še­ní zaří­ze­ní s OS Andro­id pou­žij­te ten­to návod. Domé­na naší ško­ly je gympt.cz.

Poznám­ka: při­hla­šo­va­cí jmé­no na prv­ní pohled při­po­mí­ná e-mailovou adre­su, nicmé­ně o e-mailovou adre­su se nejed­ná! Jde jen o jed­no­znač­ný iden­ti­fi­ká­tor uži­va­te­le v roz­leh­lé struk­tu­ře edu­ro­a­mu. Sym­bo­lu zavi­náč se zde uží­vá k oddě­le­ní iden­ti­fi­ká­to­ru (tzv. real­mu) jed­not­li­vých sub­jek­tů při­po­je­ných do sítě. Náš realm je v síti ozna­čen gympt.cz.

Důraz­ně upo­zor­ňu­je­me: Chraň­te si své při­hla­šo­va­cí úda­je! Za jaké­ko­liv jejich zne­u­ži­tí, i v rám­ci sítě edu­ro­am, je zod­po­věd­ný drži­tel dané­ho účtu!

Připojení k síti EDUROAM:

Celá síť pou­ží­vá WPA-EAP (PEAP-MSCHAPv2) s AES šif­ro­vá­ním a stan­dard 802.1x pro při­hla­šo­vá­ní (při­hla­šo­vá­ní přes webo­vý for­mu­lář není pod­po­ro­vá­no) a je šíře­na pod SSID edu­ro­am.

K samot­né­mu při­po­je­ní potře­bu­je­te zaří­ze­ní pod­po­ru­jí­cí bez­drá­to­vou síťo­vou komu­ni­ka­ci s pod­po­rou WPA, dále potře­bu­je­te mít při­hla­šo­va­cí jmé­no, hes­lo své domov­ské orga­ni­za­ce a koře­no­vý cer­ti­fi­kát CESNET PKI (národ­ní koor­di­ná­tor toho­to pro­jek­tu). (pří­mý odkaz na koře­no­vý cer­ti­fi­kát CA).

Pokryté lokality

Síť edu­ro­am je dosa­ži­tel­ná v budo­vách ško­ly.
K síti edu­ro­am se může­te při­po­jit se stej­ný­mi pří­stu­po­vý­mi kódy ve všech jejích pří­poj­ných mís­tech.


Edu­ro­am® je regis­tro­va­nou ochran­nou znám­kou spo­leč­nos­ti TERENA

 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2021 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém