GYMNÁZIUM, PRACHATICE,
ZLATÁ STEZKA 137

Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Školní rok 2020/2021

Informace k přijímacím zkouškám 8. a 9. 6. 2020

Milí uchazeči, vážení rodiče, níže naleznete podrobnější informace k přijímacímu řízení na naší škole. Informace se týkají zveřejnění výsledků, odevzdání zápisového lístku, legislativních náležitostí a také hygienických opatření při přijímacích testech.Čas na oba testy přijímací zkoušky byl letos prodloužen. Mezi oběma testy je přestávka 60 minut, v nichž budeme učebny větrat a dezinfikovat povrchy. Vzhledem k doporučení MŠMT trávit tuto přestávku venku a k tomu, že škola zatím nemá vhodné venkovní prostory (plánujeme je upravit v příštím roce), chceme Vás, rodiče, požádat, abyste si své děti vyzvedli v 10:10 hod. před budovou školy, kam uchazeče přivedou vyučující. Před dalším testem si uchazeče opět ve vestibulu školy převezmou vyučující. Pokud byste potřebovali další informace, neváhejte se na nás obrátit. Věřím, že jste přípravu na přijímací testy v této nelehké době zvládli, a přeji Vám, aby pro Vás proběhlo přijímací řízení úspěšně.
Prachatice 22. 5. 2020 Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy


Zveřejnění výsledků pod registračním číslem

Gymnázium 4leté: 16. 6. na webu a na nástěnce před skleněnými dveřmi za hlavním vchodem do budovy školy, předpokládaný čas: 10.00 hod.

Gymnázium 8leté: 17. 6. na webu a na nástěnce před skleněnými dveřmi za hlavním vchodem do budovy školy, předpokládaný čas: 10.00 hod.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Termín pro odevzdání zápisového lístku je pro uchazeče o vzdělání ve čtyřletých oborech 23. 6. 2020 a pro uchazeče o vzdělání v osmiletém gymnáziu 24. 6. 2020. Lhůta je dodržena, i pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy uchazeč uplatňuje zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle § 101 písm. b) správního řádu.
Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem.

Podmínky a opatření k ochraně zdraví v průběhu přijímacích testů – červen 2020

Vstup do budovy školy

Přijímací test

Co dělat v případech, kdy zkoušený uchazeč má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem

Uchazeč má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:

 1. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 2. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz).


 
 • E-mail
 • gympt@gympt.cz
 • Provozní doba kanceláře
 • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
 • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
 • Jaroslav Uhlíř    A 106
 • +420 727 822 616
 • Výpůjční doba
 •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
 •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2020 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém